LIKIMAS SIUNČIA MUMS ŽENKLUS. Судьба посылает нам знаки.

LIKIMAS SIUNČIA MUMS ŽENKLUS. Судьба посылает нам знаки.

Vilija Malinauskiene
"1.Neatsitiktiniai atsitiktinumai.

Atrodytų, kad ženklai panašūs į pranašystes, tačiau tai – skirtingi dalykai. Juk kiekvienam žmogui likimas siunčia vis kitokius ženklus. Pavyzdžiui, jūs einate ir suklumpate: vieną, antrą, trečią kartą. Tokiu būdu kažkas – vadinkite tai kaip tik norite – nuo angelo sargo iki pasąmonės – perspėja mus, kad būtume atsargūs. Jeigu jų nepaisysime, galime susilaužyti koją arba patekti po automobilio ratais. Ženklus galime pastebėti pasikartojančiose situacijose. Jie siunčiami tam, kad žmogus suprastų, kad tai – ne atsitiktinumas,- tam, kad gyventume sėkmingai ir laimingai, turime išmokti priimti šiuos gerus ženklus, išskirdami juos iš kasdienio gyvenimo įvykių srauto.

2.Džiaugsmo pojūtis

Svarbus signalas – tai džiaugsmas, maloni reakcija į tai, kas su jumis vyksta. Jeigu jūs kažką darote su malonumu, tai yra likimo ženklas, kad jūs atliekate teisingą poelgį ir einate tinkama linkme.

Jeigu kyla diskomforto pojūtis, vadinasi – savo problemas sprendžiate netinkamai.

Patarimas: įsiklausykite į savo emocijas prieš kažką nuspręsdami. Jeigu jūsų troškimas sukelia nepatogumus, baimes ir yra galimybė jo atsisakyti – taip ir padarykite.

3.Ar jums likimas siuntė ženklus?

Jeigu sutinkate žmogų stebėtinai panašų į jūsų pažįstamą, kurį praeityje įskaudinote arba jums teko patirti nuoskaudą dėl jo kaltės, tai gali reikšti tik viena: atėjo laikas su juo pasikalbėti ir viską išsiaiškinti. Dažnai tai reiškia, kad jūsų vienas kitam padarytos žaizdos ėmė gyti.

Kai jūs apie kažką galvojate – vadinasi, atėjo laikas susitikti su tuo žmogumi. Gali būti, kad jis laukia jūsų skambučio arba žinutės. Pasimatykite su juo, net jei ir nežinote kam jums to reikia.

Bet kokia liga yra svarbus jūsų pasąmonės darbo rezultatas. Liga gali būti būdas, kuriuo kūnas siunčia signalus apie pusiausvyros jūsų gyvenime stoką.

Likimo ženklų klasifikavimas

*Sapnai.

*Kelis kartus pasikartojantys įvykiai.

*Astrologinės ir kt. pranašystės.

*Aplinkiniai, kuriuos sutinkame reikiamoje vietoje ir reikiamu laiku.

*Spausdinta informacija (žurnalų, laikraščių straipsniai, knygos), kuriuos perskaitome tuomet, kai reikia dėl kažko apsispręsti. Arba tarsi netyčia į rankas paimame tam tikrą knygą ar leidinį ir taip pat „netyčia“ atsiverčiame kaip tik tokį puslapį, kurio informacija priverčia suklusti.

*Internetas (elektroniniai laiškai, bendravimas socialiniuose tinkluose arba netikėtai patenkame į nežinomą el. svetainę, kuri mus sudomina).

*Netikėti telefono skambučiai, nepažįstami skambintojai.

Žodžiu, visa tai, kas iškrenta iš įprasto gyvenimo ritmo. Tačiau bene svarbiausią vaidmenį šiuo atveju vaidina mūsų intuicija. Paklausykite, ką ji sako? Galbūt verčia suklusti, sunerimti, galbūt neapleidžia įkyri mintis, kad turi įvykti kažkas neįprasta ir pan.?

Taigi būkite budrūs ir visada atkreipkite dėmesį į tai, kas, jūsų nuomone, išeina už įprastos kasdienybės rėmų. Taip ugdysite savo jautrumą ženklams ir likimas su jumis „kalbėsis“ dažniau."

SEKMES.

Судьба посылает нам знаки.

" 1. Каждая случайность неслучайна.

Похоже, что знаки похожи на пророчества, но это разные вещи. Судьба каждого человека посылает другие знаки. К примеру, вы ходите и suklumpate: один, второй, третий раз. Таким образом кто-то - называй его так, как хочешь - от ангела-охранника до подсознания - предупреждает нас быть осторожными. Если мы не получим их, мы можем отрезать ногу или попасть под колеса машины. Знаки могут быть замечены в pasikartojančiose ситуациях. Они посланы к человеку, чтобы понять, что это не случайность,- чтобы жить успешно и счастливыми, нам нужно научиться принимать эти хорошие знаки, вывести их из ежедневного потока жизненных событий.

2. Чувство радости

Важный сигнал - это радость, приятная реакция на то, что происходит с вами. Если вы делаете что-то с удовольствием, то это признак судьбы, что вы делаете справедливое дело и идите в правильном направлении.

Если это дискомфорт, так - ваши проблемы решают нет.

Совет: слушайте свои эмоции, прежде чем что-то решать. Если ваше желание вызывает неудобства, страхи и есть шанс отказаться от него - да и делают.

3. Вам судьба прислала знаки?

Если вы согласны с человеком, на удивление похожим на вашего знакомого, который был įskaudinote или вам пришлось испытать в прошлом из-за его вины, это может означать только одно: пришло время поговорить с ним и узнать все. Часто это означает, что раны друг друга начали исцелить.

Когда ты думаешь о чем-то - так что пора встретиться с этим человеком. Может быть, он ждет вашего звонка или сообщения. Не говори с ним, даже если ты не знаешь, кто тебе нужен.

Любая болезнь - это важный результат вашей подсознание работы. Болезнь может быть таким образом, что тело посылает сигналы о недостатке равновесия в вашей жизни.

Классификация знаков судьбы

* мечты.

* несколько раз повторяющиеся события.

* Astrologinės и др. Пророчество.

* окружающие мы согласны в нужном месте и в нужное время.

* Печатная информация (журналы, газетные предметы, книги), которые вы сможете решить, когда вам нужно что-то решить. Или как будто вы случайно положили в свои руки определенную книгу или публикацию, а также "случайно" Atsiverčiame как просто страницу, которая делает сотрудников информации.

* Интернет (электронные сообщения, общение в социальных сетях или неожиданные - в неизвестный эл. Сайт, который нас интересует).

* неожиданные телефонные звонки, а не чужие.

В любом случае, все это падает из нормального ритма жизни. Тем не менее, самая важная роль в этом деле играет нашу интуицию. Слушай, что она говорит? Может сделать сотрудников, тревожно, может быть, это в мысль, что что-то необычное и тд.?

Так что будьте бдительны и всегда возьмите на заметку то, что вы думаете, выходит за обычные повседневные рамки. Это делает вашу чувствительность к знакам и судьбе с вами " ' " чаще."

- удачи. - удачи.
·

Dalintis Facebook
Tu esi neregistruotas šioje svetainėja
Prašome užsiregistruoti arba prisijungtit
Information
Would you like to leave your comment? Please Login to your account to leave comments. Don't have an account? You can create a free account now.


Į viršų